Woosh

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene verkoopvoorwaarden”, zijn van toepassing op alle verkopen van producten (de “Producten”) die worden gedaan op de website die toegankelijk is op het adres www.woosh.be (de “Website”), tussen Woosh BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als ondernemingsnummer BE 0761.887.983, met maatschappelijke Wiedauwkaai 23B, 9000 Gent, België en elke koper/consument die ten minste 18 jaar oud is, wettelijk bevoegd en woonachtig of Belgisch grondgebied (de ‘Klant’). 

1.2 Elke bestelling die door de Klant op de Website wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding van de prijzen en de Algemene Verkoopvoorwaarden volgens de versie die van kracht was op het moment van de totstandkoming van het contract.

1.3 Woosh behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via een link die toegankelijk is vanaf elke pagina van de Website.

1.4 Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de Website, de Producten of de Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantendienst (de “Woosh Klantendienst”):

 • e-mai: hallo@woosh.be
 • per post naar het volgende adres: Woosh BV, Wiedauwkaai 23B, 9000 Gent, België

2. Producteigenschappen 

2.1 Producteigenschappen

2.1.1 De te koop aangeboden Producten worden beschreven in de productbeschrijvingen op de productpagina’s die toegankelijk zijn op de Website.

2.1.2 De foto’s van de Producten die op de Website worden gepubliceerd, zijn indicatief en binden Woosh niet contractueel. De bestelde Producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

2.2 Promotiecodes

2.2.1 De Klant kan profiteren van promotionele aanbiedingen om de prijs van bepaalde producten te verlagen. Het is aan de Klant om de promotiecode op de betaalpagina in te voeren. Indien de Klant dit vergeet is Woosh niet verplicht de korting achteraf toe te passen. 

2.2.2 Sommige Woosh promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met andere, tenzij anders vermeld.

2.2.3 In geval van misbruik van een promotiecode op welke manier dan ook (bijvoorbeeld verkoop, delen of hergebruik van een promotiecode) door de Klant, behoudt Woosh zich het recht voor om de bestelling te annuleren, te wijzigen of op te schorten, zelfs als dit de terugbetaling van het bedrag van een bestelling inhoudt.

3. Prijs en betaling 

3.1 De prijs van de Producten is aangegeven in euro (EUR) en is inclusief BTW. 

3.2 Woosh neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de Productprijzen correct zijn wanneer ze in het systeem worden ingevoerd en op de Website worden weergegeven. De Website bevat echter een groot aantal Producten en het is mogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van Woosh, de prijzen van sommige Producten op de Website onjuist zijn op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst. Indien Woosh een fout ontdekt in de prijs van de Producten die de Klant heeft besteld, zal Woosh de Klant per e-mail of telefoon op de hoogte stellen van deze fout en hem de keuze geven om het Product alsnog aan de juiste prijs aan te kopen of de bestelling te annuleren. 

3.3 De Klant moet de prijs betalen die is aangegeven bij de validatie van zijn bestelling. Betalen via de webshop kan eenvoudig met Bancontact, creditkaart of Apple Pay. 

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden de Producten geleverd op het adres dat bij het afrekenen van het bestelling is opgegeven. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Website de levering toestaat. Leveringen buiten België kunnen gepaard gaan met extra leveringskosten. 

4.2 Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
4.3 Woosh verbindt zich ertoe de Producten te verzenden 1 tot max. 2 dagen na ontvangst van de betaling. 
4.4  De bestelde Producten worden zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen dertig (30) dagen geleverd na de ontvangstdatum van de bevestigingsmail van Woosh overeenkomstig de algemene voorwaarden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
4.5 Als de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij niet aanwezig is op het overeengekomen bezorgadres om de Producten in ontvangst te nemen, laat Woosh een kennisgeving achter voor de Klant met vermelding waar de Producten kunnen worden opgehaald. 
4.6 Woosh heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4.7 Alle zichtbare gebreken van de Producten en/of aanpassingen aan de buitenverpakking, moeten worden gemeld binnen een termijn van maximaal twee (2) werkdagen bij de Klantenservice van Woosh met een gedetailleerde omschrijving en visuele ondersteuning van de gebreken. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garanties, impliceert het feit dat de Klant de geleverde Producten uitpakt, dat hij de geleverde Producten heeft aanvaard.

4.8 Het risico op verlies en slijtage van de Producten en het eigendom van de Producten, gaat op het moment van bezorging over op de Klant.

5. Herroepingsrecht bij verkoop

5.1 De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de Producten terug te sturen zonder zijn beslissing te hoeven te rechtvaardigen. De Producten moeten ongeopend zijn wegens hygiëne en gezondheidsbescherming. Als de teruggestuurde producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, dan moeten wij de terugzending helaas weigeren. Neem bij twijfel op voorhand contact met ons op.
5.2 Als de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zal Woosh alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die verband houden met de keuze van de Klant voor een andere wijze van bezorgen dan de standaardbezorging zoals door Woosh op de Website geïdentificeerd), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Woosh van de herroepingsverklaring van de Klant. De terugbetaling zal door Woosh worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode als de Klant heeft gebruikt bij het bestelling van de Producten op de Website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Woosh behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot Woosh de geretourneerde Producten heeft ontvangen, of tot de Klant het bewijs van verzending van de Producten heeft overlegd. De Klant moet de Producten onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de Klant Woosh op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van het contract, terugsturen of bij Woosh bezorgen.
5.3 De kosten voor het terugzenden van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

6. Garanties en aansprakelijkheid

6.1 Woosh streeft ernaar om Producten van onberispelijke kwaliteit te leveren.

6.2 Woosh is aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit van het Product met het contract (de Belgische consumentenwet) en verborgen gebreken onder de voorwaarden zoals voorzien in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Wanneer het gaat om de wettelijke garantie van conformiteit: 

 • heeft de Klant een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen;  
 • kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, op voorwaarde dat de keuze van de Klant geen kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere keuze in termen van de waarde van het Product of de omvang van het gebrek;  
 • is de Klant gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product, vrijgesteld van het aantonen van bewijs van non-conformiteit van het Product.

Bovendien is de wettelijke garantie van conformiteit van toepassing ongeacht de commerciële garantie. Woosh verstrekt geen commerciële garantie naast de wettelijke garantie.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte goed toe te passen in de zin van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft de Klant de keuze tussen het annuleren van de verkoop of een lagere verkoopprijs overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

7. Intellectueel eigendom

De Klant erkent dat Woosh de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten die verband houden met het productieproces, de samenstelling of de technische kenmerken van de Producten, alsmede de naam, het merk en het logo waaronder de Producten worden verkocht.

8. Persoonsgegevens 

8.1 De Klant verbindt zich ertoe om correcte informatie te verstrekken en zal er in het bijzonder voor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres toegankelijk is en in het bijzonder dat het geen probleem is om e-mails te ontvangen na een overdracht, opheffing of overbelasting van het elektronische adres. Woosh kan de Klant ook om informatie vragen die essentieel is voor de verwerking van zijn bestelling door Woosh, voor facturatie en voor de reclame van de Producten.

8.2 De door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het ‘Privacybeleid’. Het Privacybeleid specificeert ook de rechten van de Klant met betrekking tot de gegevens die door Woosh worden verzameld en verwerkt.

9. Overmacht 

9.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim in de uitvoering van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan het optreden van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

9.2 De partij die zich op een overmachtsituatie beroept, moet de andere partij onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de overmachtsituatie te verhelpen.

10. Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting 

10.1 De algemene voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving.

10.2  Een geschil wordt gedefinieerd als een geschil dat aanleiding geeft tot een proces. In geval van een geschil dient de Klant eerst een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klantendienst om deze in der minne op te lossen.

10.3 Als de Klant zijn geschil met Woosh niet rechtstreeks kan oplossen, kan de Klant kosteloos een beroep doen op een ombudsman voor consumenten om het geschil tussen hem/haar en Woosh in der minne te schikken door contact op te nemen met de Consumentenombudsdienst. De volgende geschillen kunnen niet worden beoordeeld door een bemiddelaar: de geschillen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond of onrechtmatig is, of die eerder zijn onderzocht of in behandeling zijn bij een andere bemiddelaar of bij een rechtbank, of indien de consument zijn verzoek binnen een termijn van meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Klantendienst of indien het geschil niet binnen de bevoegdheid van de bemiddelaar valt, of tot slot indien de consument niet rechtvaardigt vooraf te hebben getracht zijn geschil rechtstreeks met de Klantendienst op te lossen door middel van een schriftelijke klacht volgens de voorwaarden die, indien van toepassing, in het contract worden vermeld.

10.4 De Klant in het geval van een geschil tevens gebruikmaken van de online dienst voor geschillenbeslechting aangeboden door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene Voorwaarden, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken (i) van de plaats waar Woosh gevestigd is, of (ii) van de plaats waar de Klant gevestigd is, of (iii) van de plaats waar de Producten worden geleverd.

NL
0
  0
  Jouw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel