Woosh

Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Woosh bv, met als ondernemingsnummer BE 0761.887.983 , met maatschappelijke zetel te Wiedauwkaai 23B, 9000 Gent, België (‘Wij’ of ‘Woosh’), is de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd door Woosh, die niet onder de verantwoordelijkheid van het Woosh bedrijf vallen en die niet onder dit beleid vallen. Raadpleeg de relevante websites van derden en het toepasselijke privacybeleid voor meer informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld voor de volgende doeleinden, waarvoor we telkens de toepasselijke rechtsgrond hebben geïdentificeerd:

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens 
Om u de op de Website gevraagde diensten of producten te leverenVerwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Woosh 
Om u marketingcommunicatie te sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en dienstenWe beschouwen het als in ons legitieme belang om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten, omdat dit ons in staat stelt onze activiteiten te behouden en verder te ontwikkelen. Indien de toepasselijke regelgeving het verkrijgen van uw toestemming vereist, zullen we echter vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking.
Om de Website en onze producten en diensten te verbeterenWe beschouwen het als in ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, om onze activiteiten te behouden en verder te ontwikkelen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

We delen uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld met serviceproviders, voor de doeleinden beschreven in sectie 2 hierboven. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met autoriteiten, onze verzekeraars, advocaten, auditors, enz. indien nodig voor de doeleinden van het legitieme belang van Woosh, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of wanneer nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in artikel 2 hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Als algemene regel bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie met u. We bewaren uw persoonsgegevens die worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden echter gedurende een extra periode van drie jaar vanaf het einde van de commerciële relatie.

Daarnaast kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren, in het bijzonder wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting of wanneer deze gegevens nodig zijn om een ​​recht of contract aan te tonen. In dit geval worden uw persoonsgegevens gearchiveerd en bewaard voor de duur opgelegd door de toepasselijke regelgeving, of voor de duur van het toepasselijke wettelijke voorschrift.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze worden verwijderd of geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten? 

U heeft een aantal rechten over uw persoonsgegevens. Elk van deze rechten wordt hieronder nader toegelicht:

 • Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming voor elke verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming op elk moment intrekken.
 • Toegang. U kunt ons vragen om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, u informeren over de kenmerken van de verwerking van uw persoonsgegevens, u toegang verlenen tot deze gegevens en er een kopie van verkrijgen.
 • Correctie. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn, indien van toepassing.
 • Wissen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in de volgende gevallen: wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken na de uitoefening van uw recht op verzet; wanneer ze het voorwerp zijn geweest van onrechtmatige verwerking; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn niet verplicht om te reageren op uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen, met name als de verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
 • Beperking. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. om ze te bewaren zonder ze te gebruiken): wanneer de juistheid ervan wordt betwist; wanneer de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; wanneer ze nog nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; wanneer we het bestaan ​​van dwingende redenen verifiëren in verband met de uitoefening van uw recht van verzet. We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een beperkingsverzoek: met uw toestemming; voor het vastellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen.
 • Draagbaarheid. U kunt ons vragen om u uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, maar alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. of de uitvoering van een overeenkomst met u en de verwerking is geautomatiseerd.
 • Digitale erfenis. U hebt het recht om richtlijnen (algemeen of specifiek) te definiëren met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons “gerechtvaardigd belang” (zie artikel 2) als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden belangrijker zijn dan onze legitieme belangen. Uw recht om bezwaar te maken kan echter worden beperkt als we u het bewijs kunnen leveren dat onze dwingende legitieme belangen prevaleren.
 • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. In België is de gegevensbeschermingsauthoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger) de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Contact en klachten

Voor vragen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, kunt u contact met ons opnemen per e-mail naar hallo@woosh.be.

Update privacybeleid

Als Woosh wijzigingen aanbrengt in haar gegevensbeschermingspraktijken, zullen die wijzigingen worden opgenomen in een bijgewerkte versie van dit beleid. We zullen u ook op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit beleid bij te werken. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Woosh zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen om rekening te houden met technologische vooruitgang, wet- en regelgevingswijzigingen en goede handelspraktijken.

NL
0
  0
  Jouw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel